.

.

4. 2. 2018

Hrajeme si na školu

 • Rozhovor s dětmi o škole a o zápisu dětí z mš do školy: Některé děti z Berušek budou mít šest roků a půjdou k zápisu do základní školy. "Co je to vlastně ten zápis do školy? Proč půjdeme do ZŠ? Čím se liší MŠ od ZŠ? ". Co dělají děti doma, v MŠ a co je čeká v ZŠ. Na co se těším-netěším do školy.
 • Vycházka k základní škole, družině, školní jídelně, ZUŠ.: Kde je v Tovačově škola? Kde má vchod? Co je to třída šatna, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, jídelna, tělocvična, družina a jaké mají vybavení? Kdo je to učitel, ředitel, školník, uklizečka, kuchařka, vychovatelka? Co je to začátek vyučování, hodina, zvonění? Přestávka, svačina,konec vyučování? Co se dělá o přestávce? Spí se v družině? Co uděláš ve vyučování, když chceš něco říct? Můžeš odejít ze třídy? Kolikrát za rok je vysvědčení? Známkuje se chování žáků? Jak dlouhé jsou prázdniny? Co se ve škole učí: čtení, psaní matematika, český jazyk, anglický, německý, tělocvik, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní…….
 • Najít cestu ke škole v jednoduchém labyrintu.
 • Didaktická hra: „Až půjdu do školy, vezmu sebou …školní potřeby - aktovku, sešit, učebnice pouzdro, pravítko.... “.
 • Popis cesty do školy z místa bydliště. Jak a kde dbáme na bezpečné přecházení.
 • Seznámení s novým hracím koutkem škola.
 • Opakování znalostí dětí k zápisu do zš z obrázků v koutku škola: jméno, příjmení,věk, adresa, jména a zaměstnání rodičů a sourozenců, dopravní prostředky, roční doby, barvy, dny v týdnu, geometrické tvary, ovoce, zeleninu, květiny, stromy listnaté, jehličnaté, zvířata domácí a volně žijící, exotická, počítání do 10…
 • Opakování písní k zápisu : "Měsíce", "Bude zima bude mráz", "Grónská zem"..
 • Opakování básní k zápisu.
 • Poznávání  některých  písmen a číslic - přiřazování.
 • Rozlišování více, méně, stejně.
 • Opakování logopedických říkadel. Správné  vyslovování  všech  hlásek.
 • Sluchové vnímání hlásky na začátku a na konci slova.
 • Dělení slov na slabiky. Rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …zdrobněliny.
 • Rozlišování levé a pravé strany.
 • Určování  polohy předmětů - nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 • Orientace se v prostoru - nahoře, vpředu, vpravo...
 • Popis obrázek celou větou.
 • Pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc.
 • Vnímání a provádění pokynů.
 • Vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup.
 • Vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit.
 • Poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět.
 • Neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada.
 • Malování: „Základní škola“.
 • Kreslení postavy: „Naše paní učitelka“…..
 • Grafomotorická cv.: správné držení tužky, napodobení předepsaných tvarů, písmena, čísla, jméno.
 • Test grafických dovedností – napodobení psaného textu.
 • Vystřihování po čáře – nalepování.
 • Zdokonalování v sebeobslužných činnostech: samostatné oblékání, obouvání, zavazování tkaniček, šály, zapínání zipů, knoflíků., sám se  najíst i příborem, dodržovat hygienu,používat kapesník, ukládat si samostatně osobní věci a starat se oně.
 • Zvyšování nároků na pohybové dovednosti dětí: dlouhé, krátké vysoké kroky, skoky, lezení, plížení, plazení, hod do dálky, kotoul přes překážku, skok přes kozu.
 • Pohybové hry:„Na mráz“.“1,2,3,4“, „Na zvonění“, „Hledání tvarů“, "Čáp ztratil čepičku".
 • Jógová cvičení: „Rukavička“ pohádka.
 • Opakování tanečků: „Škola tancování“ - Cibulenka, Nanynka, Pásla ovečky, Šel zahradník, Kalamajka, Když jsem chodil , Měla babka…, Vzal vrabeček na taneček sýkorku,  
 • Procvičení jemné motoriky: mozaiky, navlékání korálků ....
 • Společenské hry - pexeso, domino, člověče nezlob se, Smolíček, Duble…
 • Skládat puzzle, jednoduché stavebnice i podle plánů, třídění tvarů, úklid na správné místo.
 • Přiřazování slov začínajících na stejné písmeno na obrázcích.
 • Soustředěný poslech četby na pokračování:A. Lingrenová: „Děti z Bullerbynu“- rozhovor.
 • Ilustrační kresba k příběhům z knihy čtené na pokračování.
 • Samostatné řešení úkolů na pracovních listech – přiřazování, početní řada.
 • Hry na zrakové vnímání: vyhledej stejné,rozdílné tvary ,barvy,materiály.
 • Hry na pojmenování těla: „Ouky, kouky“, „Hlava ,ramena“, „ Dáme ruku sem“, „ Pravá,levá“,  „ Kdo jsi kamarád „.
 • Porovnáváme rozdílné výšky a délky– výška kamaráda,stavba věže,délka hada.
 • Navazovat kontakty s dospělými, souvislá komunikace s dospělými (při komunikaci nekřičet, dívat se do čí, odpovídat klidně).
 • Prohlížení encyklopedií, získávání informací z různých oborů
 • Příprava dětí k zápisu do první třídy. Posilujeme důvěru ve vlastní osobu. Podpora a povzbuzení pro citové a méně podnětné děti. Příkladné kladné chování a jednání kamarádů ve třídě vyzvednout a ocenit, záporné chování naopak  potlačovat.
 • Opakování písní:Grónská zem, Měsíce.


Brzy budu školákem…Co mám znát a umět než půjdu k zápisu do ZŠ: 1. znám  své jméno, přímení, věk a bydliště
 2. znám  jména rodičů a jejich zaměstnání
 3. znám  jména sourozenců a jejich zaměstnání
 4. vím jak se jmenuje stát ve kterém žiji a hlavní město
 5. umím  zazpívat píseň
 6. umím  přednést báseň
 7. nakreslím postavu tatínka, kamaráda, maminku
 8. umím vykreslit obrázek a při kreslení nepřetahuji
 9. správně držím tužku a příbor
 10. vyjmenuji roční období
 11. vyjmenuji  dny v týdnu
 12. rozlišuji  časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
 13. rozlišuji  zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
 14. poznám některé kytičky
 15. umím  pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
 16. umím  rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
 17. vyjmenuji  dopravní prostředky a určit kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
 18. určím, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo)
 19. umím  pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 20. počítám  1 – 10
 21. poznám některé číslice -1-5,  dovedu určit počet podle puntíků 
 22. poznám  některá písmena
 23. správně vyslovuji všechny hlásky
 24. poznám hlásku na začátku a na konci slova
 25. vytleskám  slov na slabiky (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
 26. určím počet slabik ve slově
 27. složím  z hlásek slovo a rozložit ho (míč = m,í,č)
 28. znám  všechny barvy
 29. umím  rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
 30. umím  rozlišit levou a pravou stranu
 31. umím  rozlišit více, méně, stejně
 32. určím  polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 33. orientuji  se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
 34. umím  správně držet tužku,
 35. umím stříhat po  čáře
 36. nakreslím  podle předkreslené předlohy různé grafické tvary - písmena, čísla, apod.
 37. umím  říci co je na  obrázku
 38. vyprávím známou pohádku nebo příběh
 39. na otázku odpovím celou větou
 40. najdu cestu v jednoduchých labyrintech
 41. dodržuji samostatně   hygienu
 42. pozdravím, poděkuji, poprosím, požádám o pomoc
 43. vyřídím  jednoduchý vzkaz, obstarám jednoduchý nákup
 44. poslouchám  pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 45. dodržuji pravidla jednoduché hry (pexeso, člověče nezlob se...)
 46. skládám  puzzle, jednoduché stavebnice
 47. vnímám  a provádím pokyny
 48. bezpečně přecházet přes cestu
 49. vydržím  alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončím
 50. neskáču  do řeči, čekám až na mě přijde řada
 51. umím nachystat věci na stolování a uklidit je
 52. umím jíst příborem čistě a způsobně
 53. umím uklidit hračky na své místo
 54. umím se sám obléci
 55. umím zavazovat tkaničku
 56. umím  zapínat zip
 57. umím zapínat knoflíky
 58. házím a chytám míč
 59. přejdu kladinu
 60. přeskočím překážku 
 61. udělám kotoul
 62. napodobuji správně cviky
 63. znám svoje tělo a pojmenuji jeho části
 64. zapamatuji si jednoduchý domácí úkol
 65. dovedu se citově odpoutat od rodičů
 66. nedělá mi potíže  pobývat v jiné třídě s novými kamarády

 •  
 • 28. 1. 2018

  Čím budu, až vyrostu...  ·         Klademe důraz na ranní pozdrav při příchodu do třídy, používáme prosím x děkuji
  ·         Důkladné uklízení hraček na své místo
  ·         Námětové hry- na kuchaře, na prodavače, na stavitele, na učitelku…
  ·         Motivace k tématu: pohádka O kohoutkovi a slepičce- hledání profesí v pohádce, ponaučení z pohádky
  ·         Ilustrace k pohádce- malování dle fantazie dětí
  ·         Určování různých povolání pomocí obrázků, umíme pojmenovat věci , které k práci potřebujeme
  ·         Hrajeme si na zedníky: hry s kostkami- stavíme komíny, domy, garáže
  ·         Rozpočitadlo-poznávání počátečních písmen ve slově:Počítáme jedna dvě,hádej,kdo teď vyhraje,ten kdo mi teď řekne vkrátku co má..kuchař..na začátku( pilot,učitelka,listonoš,fotbalista,doktor,pekař,kominík…)
  ·         Omalovánka zedník- vymalování, vystřižení, lepení cihel
  ·         Logopedická chvilka- hláska C- seznámení s básní Cihly a zedníci
  ·         Hrajeme si na kuchaře: modelování z plastelíny- koláče, pletýnky
  ·         Relaxační hry s kamarády- masáž- pečeme pizzu
  ·         Hrajeme si na číšníky- procvičujeme soustředěnost, šikovnost a obratnost
  ·         Hrajeme si na švadlenky a ševce- hry s knoflíky- počítáme, přiřazujeme knoflíky k šabloně, tvoříme obrázky z knoflíků
  ·         Rukavičky: „šijeme“ pomocí děrování- vypichování předreslené čáry- procvičení jemné motoriky a soustředěnosti
  ·         Práce s pohádkou- umět si zapamatovat krátký text, pamatovat si postavy z pohádky, vyprávět pohádku podle obrázků
  ·         PH: na policistu, na kominíka
  ·         Procvičení celého těla, využití sportovního náčiní, překonávání strachu
  ·         Skládání rozstříhaných obrázků povolání
  ·         Přiřazování obrázků k různým profesem
  ·         Zpíváme: Dělání
  ·         Hledáme povolání v písničkách: Pec nám spadla, Skákal pec, Šel zahradník, Kalamajka, Pekař peče housky, Jede, jede poštovský panáček
  ·         Komunitní kruh: povídáme si o různých profesech, jaká známe
  ·         Diskuze s dětmi: víš jak se jmenuje máma a táta a kam chodí do práce?Čím bys chtěl být, až vyrosteš?proč je každá práce důležitá, Proč se musí chodit do práce? Víš co znamená přísloví Bez práce nejsou koláče, komu se nelení, tomu se zelení?
  ·         Cvičíme a tancujeme s Míšou- Hasičská, Popeláři
  ·         Vycházky po Tovačově- ke zdravotnímu středisku, na náměstí- pošta, obchody, kadeřnictví

       Logopedická chvilka – hláska C
  Cihly a zedníci
  Na ulici byly cihly, u těch cihel zedníci.
  Přikládali cihlu k cihle, na ně maltu po lžíci.
  Postavili z cihel domy a v těch domech světnice,
  tam, kde byly jenom cihly, je teď celá ulice.

  Kalamajka ,mik,mik, mik,
  oženil se kominík,vzal si ženu Elišku
  v roztrhaném kožíšku.

  Pec nám spadla, pec nám spadla,
  kdopak nám ji postaví,
  starý pecař není doma
  a mladý to neumí.
  Zavoláme na dědečka,
  ten má dobré kladivo.
  Dá do toho čtyři rány
   a už je to hotovo.

  Jede, jede, poštovský panáček,
  jede, jede, poštovský pán.
  Má vrané koníčky jako dvě hrdličky,
  jede, jede do Rokycan.

  Skákal pes, přes oves,přes zelenou louku,
  šel za ním myslivec, péro na klobouku.
  Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále?
  Řek bych vám, nevím sám , hop – a skákal dále.

  Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,
  vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.
  Nebyla to rozmarýna , byl to křen, byll to křen,
  vyhodil ho zahradníček z okna ven , z okna ven.

  Dělání
  Když máš srdce zjihlé, když máš potíže,
  tak dej cihlu k cihle, těsto do díže.
  Upeč třeba chleba, postav třeba zeď,
  žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď,
  začni s tím hned teď.
  Ref: Dělání, dělání, všechny smutky zahání,
          dělání , dělání je lék.
          Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání,
          dělání, dělání je lék.

           

  18. 1. 2018

  Leden to je měsíc ptáků, chtějí něco do zobáku

  • Vyprávění o životě zvířat v zimě.
  • Rozhovor s dětmi:  Kde zvířta přezimují? (zvířata, která se pohybují v lese, např. srnka, jelen, divoké prase, ptáci, ryby) Jak přežijí zimu? Mají co jíst? Proč nemají co jíst? A jak tedy přežijí? Jak člověk pečuje o zvířátka v lese, v rybníce, ptáčky? Jak se jmenuje krmítko pro zvířata v lese? Co jim tam myslivec dává? Která zvířátka sem chodí? Co mohou zvířátkům dát lidé
  • Charakteristika a poznávání zvířat - zimní spáči.
  • Slovní hry - vytleskávání, slovní přízvuk počáteční písmeno, poznávání písmene na začátku - pojmenování ptáků, zimních spáčů.
  • Cvičení v překážkové dráze.
  • Jóga: pohádka „Rukavička“.
  • P.h.: „Medvěd“, "Ježek“, "Na hlídače", "Na malý domek".
  • Sluchové hry: CD - Hlasy zvířat.
  • Poznávání materiálů hmatem bosé nohy, ruky - jako tlapky zvířátek: písek, kamínky, dřevo, papír, jehličí.
  • Omalovánka vodovými barvami , vystřihovánka: "Budka".
  • Kreslení ptáčka podle říkanky.
  • Poslech četby: "Příběhy veverky Zrzečky". Prohlížení ilustrací v knize.
  • Prohlížení knih se zvířaty.
  • Procvičení řeči: rozpočítadlo - „Stál sněhulák našišato….
  • Pracovní listy se zvířátky.
  • Počítání zvířátka u krmelce, na krmítku.
  • Námětová hra se zvířátky.
  • Nácvik písně: "Grónská zem".
  • Opakování písně: "Kdoto ťuká na okénko", „Co to cinká za vesnicí“.
  • Nácvik logopedického říkadla: Kristýnka s Katkou na dvorku....
  • Seznámení s tanečkem: "Na okénko pro ptáčky".
  • Poslech ohádky: "Makovice".
  • Nalepování, krmítka pro ptáčky – dokreslení ptáčků, stromů tuší.
  • Malování: "Barevní ptáčci".
  • Pozorování chování zvířat v zimě, hledání stop..
  • Pozorování krmítka pro ptáčky na zahradě MŠ a krmení ptáčků.
  • Pojmenování ptáčků na procházce u rybníka. Hledání ledňáčka.
  • Proč se v zimě musíme o zvířata a ptáky starat.
  ptáci v zimě
   
  Bude zima bude mráz  - pouze doprovod


   


   
   Logopedické říkadlo:
  Kristýnka s Katkou na dvorku, krmily malou sýkorku,
  sýkorka dívá se na ně, zobe jim jadérka z dlaně,
  ještě těm holkám nevěří, zmizela kdesi na keři.

   
  Grónská písnička

  dlouhá, ale dětem se líbí.
  D Emi A7 D
  1. Daleko na severu je Grónská zem,
  D Emi A7 D
  žije tam Eskymačka s Eskymákem,
  Emi G D
  [: my bychom umrzli, jim není zima,
  Emi A7 D
  snídají nanuky a eskima. :]

  2. Mají se bezvadně, vyspí se moc,půl roku trvá tam polární noc,
  [: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven,půl roku trvá tam polární den. :]

  3. Když sněhu napadne nad kotníky,hrávají s medvědy na četníky,
  [: medvědi těžko jsou k poražení,neboť medvědy ve sněhu vidět není. :]

  4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvězaklepe na na íglů hlavní medvěd:
  [: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu?Nesu vám trochu ryb na svačinu." :]

  5. V kotlíku bublá �aj, kamna hřejí,psi venku hlídají před zloději,
  [: smíchem se otřásá celé íglů,neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :]

  6. Tak žijou vesele na severu,srandu si dělají z teploměrů,
  [: my bychom umrzli, jim není zima,neboť jsou doma a mezi svýma. :]

  Pohybová hra:
  "Na medvěda"
  „Vstávej méďo, vstávej už, ty tak dlouho spíš, že nás nechytíš?“
  "Na hlíače"
  Hlídač usnul na lavici, všichni vrabci na silnic, až se zrní nazobáme, na hlídače zavoláme! Hlídači vstávej!  14. 1. 2018

  Přijde už k nám zima?  ·         Využití prostoru ve třídě ke hře, rozvoj přátelské hry bez konfliktů, využití hraček a času určenému ke hře
  ·         Opakování rozpočitadel při určování rolí ve hře
  ·         Práce s temperovou barvou a igelitovým sáčkem
  ·         Malování sněhuláka tuší dle fantazie
  ·         Opakování PH- Mrazík a sluníčko, Sněhová bitva, Na sněhuláka
  ·         Koulovaná- využití mačkaného papíru, bruslíme, skáčeme po ledových krách
  ·         Relaxační hra Fiju fí
  ·         Poznávání geometrických tvarů, hledání počtu- pracovní list čepice
  ·         Seznámení s písní Zachumlaná písnička
  ·         Didaktická hra : chodím, hledám… hledáme bílou barvu a kulaté tvary
  ·         Logopedická chvilka- procvičení sykavek- Bílá zima
  ·         Komunitní kruh- jak poznáme že je zima, je u nás už opravdová zima? Je všude na světě zima stejná? Je na světě místo, kde je pořád zima, led a sníh?, víš kdo je to Eskymák? Poslech písničky Grónská písnička od J. Nohavici
  ·         Zimní labyrinty- hledáme správnou cestu
  ·         Opakujeme písničku Měsíce
  ·         Sněhulák ze skládaného papíru- procvičení jemné motoriky- skládání harmoniky z papíru, dokreslení
  ·         Grafomotorické cvičení- rukavice- obtahování přerušovaných čar
  ·         Pohádka Bambulín a Berunka- Sněhulák- https://www.youtube.com/watch?v=Fv-X_3sShhQ
  ·         Pohádka Spejbl a Hurvínek- Sněhulák jako živý- https://www.youtube.com/watch?v=OYbAS9clhig
  ·         Tancujeme- Míša Růžičková- sněhuláci


  Zachumlaná písnička
  (Na melodii- Marjánko, Marjánko)
  Zuzanko, Zuzanko zachumlaná,
  zebe to, venku je vlezlá zima,
  Zapínám knoflíky, zapínám zip,
  hned je m v zimníku o mnoho líp.

  Logopedická chvilka – Bílá zima
  Bílá zima, modré mrazy,
  sněhuláci celí nazí.
  Proč si sněhuláku náš,
  ze zimy nic neděláš?
  Nic lepšího nad mráz není,
  zima je mé potěšení.
  Modrá zima, bílý sníh,
  děti v teplých čepicích

  5. 1. 2018

  Pohádková zima

  • Kreslení a rozmývání pastelů: "Zimní královna".
  • Zimní pohádkový týden.
  • Poslech pohádky o měsíci lednu.
  • Seznámení a nácvik říkadla: "Leden"- procvičení L.
  • Seznámení a nácvik  básně: "Divná zima".
  • Seznámení a nácvik písně, cvičení s říkadlem: "Co to cinká za vesnicí- procvičení C.
  • Seznámení s písní poslech a nácvik: "Měsíce - P.Jurkovič
  • Cvičení s listem papíru, mačkání a tvoření sněhových koulí.
  • P.h.:"Přehazovaná ", „Rozepínání – zapínání zipu“, „Na mrazíky“, „Mráz“, "Sněhulák“- stál sněhulák našišato.., „Méďa“- Méďo vstávej už, “Koulování v sedu na zemi“, "Na cinkanou", "Na domeček", "Na havrane", "Na krále".
  • Cvičení jógy: "Rukavička".
  • Otužování dětí: Seznámení se saunou. Saunování ve středu.
  • Přišla paní zima a přinesla nám.......: výběr obrázků se znaky zimy.
  • Co patří do zimy? Rozkládání slov na slabiky.
  • Seznámení s pohádkou "O dvanácti měsících".
  • Seznámení s operetkou: "Dvanáct měsíčků" - Šíp-Uhlíř.
  • Poslech  veršované pohádky: "Dvanáct měsíčků".
  • Dramatizace pohádky: "Dvanáct měsíčků".
  • Poslech audio pohádky: "Zimní královna".
  • Vyprávění pohádky podle obrázků.
  • Nácvik  názvů  ročních období, měsíců v roce, dnů v týdnu i podle počátečního písmene.
  • Hádanky na téma: "Měsíce v roce začínají na písmeno".
  • Vystřihování sněhové vločky z papíru.
  • Omalovánka: "Dvanáct měsíčků".
  • Grafomotorika: "Dokreslení sněhových vloček a opisování - nápodoba písma ZIMA".
  • Rozlišování tvarů, barev a počítání: "Rukavice".
  • Ilustrační kresba:
  • Přiřazování stejných tvarů vloček.
  • Řešení labyrintů se sněhulákem.
  • Pexeso: "Ledové království".
  • Puzzle: Ledové království".
  • Modelování: "Sněhulák" -srovnávání velikostí.
  • Pozorování počasí na vycházkách.
  • Rychlé a správné oblékání na procházku a ukládání oblečení po vycházce.
  Leden
  Leden, leden,přikryl vodu ledem,
  a kde včera byly louže,tam to dneska pěkně klouže.

  C- Cesta domů
  Co to cinká za vesnicí?kluci jedou po silnici. Vincek dělá koníka,celou csetu utíká.
  Hop koníčku, cinky cinky,ať jsme doma u maminky. Venku bude vánice, kluci už jsou v postýlce.

  Říkadlo - pohybová hra
  Kráká havran v černém fraku,jakoby měl věrtel máku,
  nevěřte mu nemá nic,
  je to trhan z nemanic.

  Rozpočítadlo
  Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl může za to,
  bum sněhulák spad můžem počítat,
  jedna dvě tři tys to byl, tys ho špatně postavil.

  Hádanky
  Přišel k nám bílý kůň,zalehl nám celý dvůr. (Sníh)
  • Přišel k nám host,spravil nám most, bez sekery bez dláta,a přece je pevný dost.(Mráz)
  • Po čem padá sníh? /Po vločkách/
  • Lehká jako peříčko,nemá ráda teplíčko.Tančí něžně, snad i lehce, roztát v kapku vody nechce.
  Potká-li svě sestřičky, svět je bílý celičký./Vločka/
  • Kousá, kousá,nemá zuby, lítá, lítá,nemá křídla./Sníh/
  • Ententýky dva uhlíky,velká mrkev jako nos.Sníh nás láká, havran kráká,nemá boty, chodí bos./ Sněhulák/
  • Čtyři nožky, dvě trnožky, v létě leží v zimě běží./Sáně/
  • V létě leží v komoře, v zimě rejdí na dvoře, obuj si ta prkýnka, povozí tě zlehýnka./Lyže/
  • Stále kráká, nezná noty,černé peří, žádné boty Na zamrzlém rybníku umí přistát ve mžiku. /Vrána/

  Podivná zima 
  To je divná zima...Vůbec není prima,
  že nepadá sníh,nejsme na saních.
  Nestavíme sněhuláka,občas někdo zahuláká:
  "Už zas leje!" nebo:"Sluníčko se směje!"
  To je divná zima...Vůbec není prima,
  že nám rybník nezamrzne,neobujem vůbec brusle.
  Nezasněží ani chvilku,nechceme být vůbec venku
  v tomhle počasí.Kdy se vyčasí?

   O dvanácti měsíčkách
  Potichoučku, polehoučku jde Maruška po paloučku,
  les je sněhem zavátý a mráz leze pod šaty.
  Kolem ohně, ohníčku, vidí dvanáct měsíčků.
  Na kamenech sedí mlčky.Už zaslechli její krůčky.
  „Milí páni to je mráz,ohřeji se půjdu zas,
  jen co v lese natrhám jahod, malin plný džbán.
  „I ty jedna popleto, proč nepočkáš na léto?“
  „Že se takhle vůbec ptáte.Maminka má přece svátek.
  Mám ji ráda, je mi vším, Vím, že ji tím potěším.“
  Měsíčkové zahlaholí:„Kamarádi, zkusíme to?“
  Povstal Červen, máchl holí A hned všude léto.
  Mezi trávou u vody červenají jahody
  a maliny na stráni, vybízejí k mlsání.
  „Jen si trhej, jen si jez,tobě patří celý les.
  Ale pouze chvilinku a pozdravuj maminku.

   Hradišťan - Měsíce
  1) FLeden je měsíc plný ledu, Cúnor zavolá skřivánka, Fbřezen dá první lžičku medu, Cv dubnu se čistí studánka. FKvěten si říká podle kvítí, Cčerven si na svět C7sluncem svítí. REf.: FDvanáct je měsíců a každý z nich Cjinou čepici nosí Fzima nám Gmido dlaní Aminasype Bbsníh Fv létě Cběháme Fbosi. FZima nám Gmido dlaní Aminasype Bbsníh Fv létě Cběháme Fbosi. 2) Červenec po jahodách voní
  srpen si bleskem zakřeše,
  v září se sejdem pod jabloní
  v říjnu déšť pleská po střeše.
  Listopad svléká stromům šaty
  v prosinci zrajou hvězdy zlatý.

  Ref.: Dvanáct je měsíců...